Regulamin

Regulamin
i-Apteka.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO i-Apteka.pl z 24-05-2018

 


I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod  adresem[www.i-apteka.pl], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.i-apteka.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
2.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
2.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
2.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
2.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z [prowadzącym Sklep] Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
2.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złóżenie zamówienia
2.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 
3.0. Apteka nie prowadzi obrotu hurtowego produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499 t.j.). Apteka ogólnodostępna może zbyć produkty lecznicze wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych, w celach i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności zaś jej art. 86a.
3.1. Sprzedawcą w sklepie internetowym www.i-apteka.pl jest Wojtal Sp. z o.o., mieszcząca się pod adresem: ul. Warszawska 17, 49-200 Grodków. NIP: 747-189-47-33


III. Dostawa i koszty dostawy
 

3.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską - jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia. Koszty dostawy znajdują się na specjalnie podstronie KOSZTY DOSTAWY. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3.3. Koszty dostawy do krajów poza Polską, są ustalane indywidualnie, jeżeli przesyłka przekracza wagę 5kg i koszt ten uzależniony jest od wagi całości zamówienia. 
3.4. Jeżeli przesyłka krajowa przekracza wagę 30kg, zastrzegamy sobie możliwość doliczenia dodatkowych kosztów przesyłki po wcześniejszym ustaleniu z Państwem szczegółów. 
3.5. Termin realizacji dostawy uzależniony jest od towarów jakie zamówi Klient i jest podawany zawsze podczas finalizowania zamówienia.
3.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.i-apteka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


IV. Ceny i metody płatności
 

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
4.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego,
b) płatnością w systemie przelewów elektronicznych,
c) zapłata kartą płatniczą,
d) płtność gotówką przy odbiorze zamówienia u kuriera (tylko zamówienia z dostawą krajową) bądź w aptece (odbiór osobisty)


V. Prawo odstąpienia od umowy
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki w ramach wysyłkowej sprzedaży internetowej nie podlegają zwrotowi. (art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). Przepis ust. 7 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


VI. Reklamacje dotyczące Towarów

6.1. i-Apteka.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.
6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@i-apteka.pl. i-Apteka.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
6.3. i-Apteka.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1.
i-Apteka.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
7.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić i-Apteka.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wojtal Sp. z o.o., ul. Warszawska 17, 49-200 Grodków, mailowo pod adres info@i-apteka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
7.5. i-Apteka.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy i-Apteka.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy i-Apteka.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę i-Apteka.pl.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


IX. Odbiorca towaru

9.1. Zgodnie z prawem farmaceutycznym, każdy kupujący (Klient) oświadcza, że zamawiane towary nie są nabywane na rzecz apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej oraz, że nie są nabywane w celu dalszej odsprzedaży. 

 

X. RODO i dane osobowe


10.1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


10.2. i-Apteka.pl (Wojtal Sp. z o.o.) może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10.3.  Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych, nie będzie mozliwe zawarcie umowy kupna sprzedaży.

10.4. Administratorem danych osobowych jest Wojtal Sp. z o.o (i-Apteka.pl).

10.5. Dane osobowe są przetwarzane przez czas nieokreślony, ze względu na przepisy prawne, w tym przepisy prawa farmaceutycznego.

10.6. Każdy klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10.7. i-Apteka.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych

10.8. W celu realizacji zamówień, dane przekazywane są do: Systemów płatności: Przelewy24.pl, Firm kurierskich: DPD, USP, GLS oraz Poczta Polska (w zależności jaką formę dostawy Państwo wybrali) oraz systemu obsługi e-mail: Salesmanago. 

10.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

pixel